سعيد قديرلي

استادیار دانشکده علوم پایه


نام: سعيد قديرلي
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: s _ g h a d i r l i @ i a u n o u r . a c . i r
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه فیزیک

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
فتونیک : ادوات نوری دو مدی
I.I.T.D
هندوستان
1370
کارشناسی ارشد
اکترواپتیک و اپتوالکترونیک
I.I.T.D
هندوستان
1366
کارشناسی ارشد
فیزیک -(گرایش الکترونیک)
MU
هندوستان
1364
کارشناسی
فیزیک
BU_ Christ
هندوستان
1362